Politika privatnosti

Ova Pravila privatnosti (u daljem tekstu: Pravila Privatnosti) se primenjuju na sve informacije koje web lokacija www.kiparh.rs (u daljem tekstu: web lokacija), koja se nalazi na domenu kiparh.rs (kao i njenim poddomenima) može dobiti o Korisniku tokom korišćenja web lokacije, programa i proizvoda, kao i na informacije koje Korisnik može dobiti o dečijem arhitektonskom centru Kiparh, njihovom planu i programu koristeći navedenu web lokaciju.

1. Definicija pojmova

1.1 U ovim Pravilima privatnosti koriste se sledeći pojmovi:

1.1.1. "Uprava sajta" (u daljem tekstu - Uprava) - ovlašćena lica koja upravljaju web lokacijom www.kiparh.rs, organizuju i / ili sprovode obradu ličnih podataka, a takođe određuju svrhe obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka koji se obrađuju, radnje (operacije) izvedene sa ličnim podacima.

1.1.2. „Lični podaci"- sve informacije koje se odnose na direktno ili indirektno određeno ili određeno od strane pojedinca (subjekta ličnih podataka).

1.1.3. „Obrada ličnih podataka" - bilo koja radnja (operacija) ili skup radnji izvedenih uz upotrebu alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, snimanje, sistematizaciju, akumulaciju, skladištenje, dorađivanje (ažuriranje, promena), selekcija, korišćenje, prenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje i/ili uništavanje ličnih podataka.

1.1.4. „Poverljivost ličnih podataka" je uslov da Uprava ili druga osoba koja je stekla pristup ličnim podacima spreči njihovo širenje bez pristanka subjekta ličnih podataka ili dostupnosti drugih pravnih osnova.

1.1.5. „Web lokacija www.kiparh.rs" je zbirka međusobno povezanih web stranica smeštenih na Internetu na jedinstvenoj adresi (URL): kiparh.rs, kao i njenm poddomenima.

1.1.6. "Poddomeni" su stranice ili zbirka stranica koje se nalaze na domenima trećeg nivoa koji pripadaju web lokaciji www.kiparh.rs, kao i druge privremene stranice, na čijem su dnu navedene kontakt informacije Uprave.

1.1.7. „Korisnik sajta www.kiparh.rs" (u daljem tekstu Korisnik) je osoba koja putem Interneta ima pristup web lokaciji www.kiparh.rs i koristi informacije, materijale i proizvode web lokacije www.kiparh.rs.

1.1.8. „Kolačići" predstavljaju segment podataka koji web server šalje i smešta ih na računar korisnika. Web klijent ili web pretraživač šalje Kolačiće web serveru u HTTP zahtevu svaki put kada Korisnik pokušava da otvori stranicu odgovarajuće web lokacije.

1.1.9. „IP adresa" je jedinstvena mrežna adresa čvora u računarskoj mreži preko kojeg Korisnik dobija pristup Sajtu.2. Opšte odredbe

2.1. Korišćenje web stranice www.kiparh.rs od strane Korisnika znači prihvatanje ove Politike privatnosti i uslova obrade ličnih podataka korisnika.

2.2. U slučaju neslaganja sa uslovima Politike privatnosti, Korisnik mora prestati sa korišćenjem web stranice www.kiparh.rs

2.3. Ova politika privatnosti odnosi se na www.kiparh.rs. Sajt ne kontroliše i nije odgovoran za web lokacije trećih strana do kojih korisnik može pratiti linkove dostupne na web lokaciji www.kiparh.rs

2.4. Uprava ne potvrđuje tačnost ličnih podataka koje je dao Korisnik.

3. Predmet politike privatnosti

3.1. Ovim Pravilima privatnosti utvrđuju se obaveze Uprave radi zaštite poverljivosti ličnih podataka koje Korisnik obezbeđuje na zahtev Uprave, a prilikom registracije na web lokaciji www.kiparh.rs ili prilikom pretplate na bilten e-pošte.

3.2. Lične podatke dozvoljene za obradu prema ovim Pravilima privatnosti Korisnik pruža popunjavanjem obrazaca na web lokaciji www.kiparh.rs i uključuju sledeće podatke:

3.2.1. Prezime, ime i nadimak korisnika;

3.2.2. Kontakt telefon Korisnika;

3.2.3. Adresu e-pošte (E-mail)

3.2.4. Mesto prebivališta korisnika (ako je potrebno)

3.2.5. Fotografije (ako je potrebno)

3.2.6. Ime, prezime i datum rođenja deteta koje Korisnik prijavljuje za usluge Kiparha

3.3. Web lokacija štiti podatke koji se automatski prenose pri poseti stranice:

- IP adresu;

- Informacije sa kolačića;

- Informacije o pregledaču

- Vreme pristupa;

- Referent (adresa prethodne stranice).

3.3.1. Onemogućavanje kolačića može rezultirati nemogućnošću pristupa delovima web lokacije za koje je potrebna autorizacija.

3.3.2. Sajt prikuplja statistiku o IP adresama svojih posetilaca. Ove informacije se koriste za sprečavanje, otkrivanje i rešavanje tehničkih problema.

3.4. Svi drugi lični podaci koji nisu gore navedeni (istorija poseta, korišćeni pregledači, operativni sistemi itd.) Podložni su pouzdanom skladištenju i neširenju, osim kako je predviđeno u klauzulama. 5.2. ove Politike privatnosti.

4. Svrha prikupljanja ličnih podataka korisnika

4.1. Lične podatke korisnika, Uprava može koristiti u cilju:

4.1.1. Identifikacije Korisnika registrovanog na sajtu www.kiparh.rs radi njegove dalje autorizacije.

4.1.2. Omogućavanja pristupa Korisniku personalizovanim podacima na web lokaciji www.kiparh.rs.

4.1.3. Uspostavljanja povratnih informacija s Korisnikom, uključujući slanje obaveštenja, upita u vezi sa korišćenjem web stranice www.kiparh.rs, obrade zahteva i aplikacija od strane Korisnika.

4.1.4. Utvrđivanja lokacije korisnika kako bi osigurali sigurnost, sprečili prevare.

4.1.5. Potvrde tačnosti i potpunosti ličnih podataka koje je pružio Korisnik.

4.1.6. Otvaranja naloga za korišćenje delova web stranice www.kiparh.rs, ako je korisnik pristao da otvori nalog.

4.1.7. Obaveštenja Korisnika putem e-pošte.

4.1.8. Pružanja efikasne tehničke podrške Korisniku u slučaju problema vezanih za upotrebu web stranice www.kiparh.rs.

4.1.9. Davanja Korisniku, uz njegov pristanak, posebne ponude, biltene i druge informacije u ime web stranice www.kiparh.rs.

5. Metode i uslovi obrade ličnih podataka

5.1. Obrada ličnih podataka Korisnika vrši se bez vremenskog ograničenja, na bilo koji zakonski način, uključujući i u informacionim sistemima ličnih podataka pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata.

5.2. Lični podaci Korisnika mogu se prenositi ovlašćenim državnim organima Republike Srbije samo na osnovu i na način utvrđen zakonodavstvom Republike Srbije.

5.3. U slučaju gubitka ili otkrivanja ličnih podataka, Uprava ima pravo da Korisnika ne obavesti o gubitku ili otkrivanju ličnih podataka.

5.4. Administracija preduzima potrebne organizacione i tehničke mere radi zaštite ličnih podataka Korisnika od nezakonitog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izmena, blokiranja, kopiranja, širenja, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih lica.

5.5. Uprava, zajedno sa Korisnikom, preduzima sve potrebne mere radi sprečavanja gubitaka ili drugih negativnih posledica prouzrokovanih gubitkom ili otkrivanjem ličnih podataka Korisnika.

6. Prava i obaveze strana

6.1. Korisnik ima pravo:

6.1.1. Da donese odluku o besplatnom pružanju ličnih podataka potrebnih za korišćenje web stranice www.kiparh.rs i davanje saglasnosti za njihovu obradu.

6.1.2. Da ažurira i dopuni date informacije, u slučaju promene pruženih podataka.

6.1.3. Da od Uprave dobija informacije o obradi njegovih ličnih podataka, ako takvo pravo nije ograničeno u skladu sa zakonima. Korisnik ima pravo da traži od Uprave pojašnjenja svojih ličnih podataka, njihovo blokiranje ili uništavanje ako su lični podaci nepotpuni, zastareli, netačni, nezakonito pribavljeni ili nisu potrebni za navedenu svrhu obrade, kao i preduzeti zakonske mere da zaštiti svoja prava. Dovoljno je da obavestite Upravu na navedenoj e-mail adresi.

6.2. Uprava je obavezna:

6.2.1. Da koristi informacije dobijene isključivo u svrhe navedene u članu 4. ove Politike privatnosti.

6.2.2. Da obezbedi čuvanje poverljivih podataka u tajnosti, a ne da ih otkriva bez prethodnog pismenog odobrenja Korisnika i da ne prodaje, razmenjuje, objavljuje ili na bilo koji drugi način prenesene lične podatke Korisnika, osim u skladu sa stavom 5.2. ove Politike Privatnosti.

6.2.3. Preduzme neophodne mere u cilju zaštite poverljivost ličnih podataka Korisnika u skladu sa postupkom koji se obično koristi za zaštitu ove vrste informacija u postojećim poslovnim transakcijama.

6.2.4. Izvrši blokiranje ličnih podataka koji se odnose na relevantnog Korisnika, od trenutka kada je Korisnik, njegov zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice za zaštitu prava ličnih podataka subjekata u periodu provere podneo zahtev, u slučaju nepouzdanih lični podataka ili nezakonite radnje.

7. Odgovornost strana


7.1. Uprava, koja nije ispunila svoje obaveze, odgovorna je za gubitke prouzrokovane Korisniku u vezi sa nezakonitom upotrebom ličnih podataka, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, osim ako nije drugačije predviđeno u stavovima. 5.2. i 7.2. ove Politike privatnosti.

7.2. U slučaju gubitka ili otkrivanja poverljivih informacija, Uprava nije odgovorna ako su poverljive informacije:

7.2.1. Postale javno dobro pre njegovog gubitka ili objavljivanja.

7.2.2. Objavljene od strane trećeg lica, pre nego što ih je primila Uprava.

7.2.3. Objavljene je uz saglasnost Korisnika.

7.3. Korisnik je isključivo odgovoran za poštovanje zahteva zakona Republike Srbije, uključujući zakone o oglašavanju, o zaštiti autorskih i srodnih prava, o zaštiti žigova i uslužnih žigova, ali ne ograničavajući se na gore navedeno, uključujući potpunu odgovornost za sadržaj i oblik materijala.

7.4. Korisnik priznaje da odgovornost za bilo kakve informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na: datoteke, podatake, tekst, informacije o uslugama itd.), kojima može imati pristup kao deo web stranice www.kiparh.rs, snosi osoba koja je pružila pomenute informacije.

7.5. Korisnik priznaje da informacije koje su mu pružene putem web stranice www.kiparh.rs mogu biti i jesu predmet intelektualne svojine, čija su prava zaštićena i pripadaju drugim Korisnicima, partnerima ili oglašivačima koji takve informacije objavljuju na sajt www.kiparh.rs. Korisnik nema pravo da vrši izmene, zakup, prenos po kreditnim uslovima, prodaju, distribuciju ili stvaranje izvedenih dela zasnovanih na takvom Sadržaju (u celini ili delimično), osim ako takvi postupci nisu izričito pismeno odobreni od strane vlasnika takvog sadržaja u skladu sa odredbama posebnog sporazuma.

7.6. U slučaju tekstualnih materijala (opisa poslovanja i pružanja usluga, članaka, publikacija koje su u slobodnom javnom pristupu na web lokaciji www.kiparh.rs), njihova distribucija je dozvoljena pod uslovom da je data veza do Sajta.

7.7. Administracija neće biti odgovorna za Korisnika za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu od strane Korisnika kao rezultat brisanja, neuspeha ili nemogućnosti da sačuva bilo koji Sadržaj i druge komunikacione podatke koji se nalaze na web lokaciji www.kiparh.rs ili se prenose putem iste.

7.8. Administracija nije odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale zbog: korišćenja ili nemogućnosti korišćenja web stranice ili pojedinih usluga; neovlašćenog pristupa komunikacijama Korisnika; izjave ili ponašanje bilo koje treće strane na web lokaciji.

7.9. Administracija nije odgovorna za bilo koju informaciju koju Korisnik objavi na web lokaciji www.kiparh.rs, uključujući, ali ne ograničavajući se na: informacije zaštićene autorskim pravima, bez direktne saglasnosti vlasnika autorskih prava.

8. Rešavanje sporova


8.1. Pre odlaska na sud sa zahtevom za sporove koji proizilaze iz odnosa između Korisnika i Uprave, obavezno je podneti zahtev (pismeni predlog ili ponuda u elektronskom obliku o dobrovoljnom rešavanju spora).

8.2. Primalac zahteva u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema žalbe, pismenim putem ili u elektroničkom obliku, dužan je da obavesti podnosioca zahteva o rezultatima razmatranja zahteva.

8.3. Ako se dogovor ne postigne, za sve eventualne sporove biće nadležan sud u Beogradu.

8.4. Važeće zakonodavstvo Republike Srbije odnosi se na ovu Politiku privatnosti i na odnos između Korisnika i Uprave.

9. Dodatni uslovi

9.1. Uprava ima pravo da vrši izmene ove Politike privatnosti bez pristanka Korisnika.

9.2. Nova Politika privatnosti stupa na snagu od trenutka kada je objavljena na web lokaciji www.kiparh.rs, ako narednim izdanjem Politike privatnosti nije drugačije određeno.

9.3. Sve predloge ili pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti treba prijaviti na: info@kiparh.rs

9.4. Trenutna Politika privatnosti nalazi se na web stranici Uprave, na web adresi http://kiparh.rs/politika-privatnosti.html Ažurirano: 3. septembra 2019 Beograd, Sara Parezanović PR Edukativne usluge Dečiji arhitektonski centar "Kiparh" Beograd